«سوره ی بقره آیه ی 30»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آن گاه که پروردگارفرشتگان را فرمود که من در زمین نایبی خواهم گماشت،گفتند:آیا کسانی خواهی گذاشت که در زمین فساد کنند و خون ها ریزند؟حال آنکه ما خود تو را تقدیر و تسبیح می کنیم؟

خداوند فرمود:من چیزی از اسرار خلقت بشر می دانم که شما نمی دانید.

 

به راستی این حقیقت چیست که خداوند با اینکه می دانست بشر خون ریز است باز انسان را آفرید؟

 

/ 0 نظر / 10 بازدید